Lai izpildītu uzdevumus,
nepieciešama mūsdienīga pārlūkprogramma:

• Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge aktuālā versija,

Mozilla Firefox aktuālā versija, Chrome aktuālā versija, Safari

aktuālā versija vai Opera aktuālā versija.

• Skaņu atskaņošanai nepieciešamas datoram pieslēgtas austiņas vai skaļruņi.

• Datora ekrāna minimālā izšķirtspēja 1024x768px.

Sākt uzdevumus