Lai izpildītu uzdevumus,
nepieciešama mūsdienīga pārlūkprogramma:

• Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 vai Internet Explorer 9,
Mozilla Firefox aktuālā vai iepriekšējā versija, Chrome aktuālā vai iepriekšējā versija,
Safari aktuālā versija vai Opera aktuālā versija.
• Skaņu atskaņošanai nepieciešamas datoram pieslēgtas austiņas vai skaļruņi.
• Datora ekrāna minimālā izšķirtspēja 1024x768px.

Sākt uzdevumus